Az egykori Nagykolompos vendéglő képeslapja kapcsán 2,5 évvel ezelőtt élénk vita folyt a Szentgotthárd és térsége régen Facebook oldalon arról, hogy hol is állhatott ez a vendéglő, illetve a Kolompos nevű terület. (1.)

Bár én is Gotthárdon nőttem fel, sőt két nyáron a közeli kenyérgyárban is dolgoztam, a Kolompos névre és helyszínre nem emlékeztem. Emiatt keresgélni kezdtem, és sok mindent találtam. Az eredmény az alábbiakban olvasható.

(A leíráshoz képek és internetes linkek is tartoznak. A képeken az internetről letöltött térképek és fotók kisebb méretű, és rajzi kiegészítésekkel ellátott változatai vannak. Ha az alul, a források között felsorolt linkekkel ezeket az interneten nyitjuk meg, akkor azokat nagyobb felbontásban, más és nagyobb területeken is meg tudjuk nézni.)

A terület

1.) Egy Kenedics József által készített 1786-os Szentgotthárd térképen már szerepel a Kolompos név a Lapincs-híd túloldalán.

A mellékelt képet kicsit átszerkesztettem abból a célból, hogy most csak a bennünket érintő részeket lássuk, de az eredeti, nem északi tájolás megmaradt. A képen kék vonallal megjelöltem a Kolompos név említéseit. (21: Kolompos Acker = Kolompos szántóföld, 20: Kolompos Wiesen = Kolompos rét) (2.)

2.) Az alábbi, 1833-ból származó térképen is megtaláljuk a Kolompos nevű területet a Lapincs-híd túloldalán, ahol az út kétfelé ágazik. A Keresztúri út mentén egy épületet is láthatunk. (Ez a vízrajzi térkép számos egyéb érdekes információt és rajzi elemet is tartalmaz, amelyek többek közt vízszabályozási tervek is lehettek. Szaggatott vonallal jelölve van az is, hogy eredetileg merre folyt a Lapincs, mielőtt az utolsó szakaszon átvezették a térképen ábrázolt későbbi (és mai) Rába-torkolatba. A régi ág lett aztán a Holt-Rába.) (3.)

3.) A Burgenland történetével foglalkozó angol nyelvű Burgenland Bunch nevű honlap egyik oldalán közli Rábafüzes (Raabfidisch) házainak és háztulajdonosainak 1856-1858. évi listáját.

Ebben a listában található egy falun kívüli „Kaindelzipf” nevű terület, amelyet „Nagykolompos / Kiskolompos” néven is azonosít. Azt is közli, hogy ezen a területen a „169” házszám alatt két házfő volt: Batthyány Kristóf Városszalónak (Stadtschlaining) grófja (itt majorsága és vendéglője volt), valamint Maracsek Ferenc vendéglős.

Vajon merre lehetett ez a „Kaindelzipf” nevű, „Nagykolompos / Kiskolompos”-nak is nevezett terület? Nos, az alábbi térképeken meg is láthatjuk. (A különböző forrásokban a „Kaindelzipf” névnek több változata fordul elő.) (4.)

4.) A Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) nevű térképen Szentgotthárdtól északra, a Rába túloldalán láthatjuk a fent említett „Kaindlzipf” nevű területet, azon a nagy „E” betűnél gr. Batthyány Kristóf földjeit és „169” házszámú ingatlanát, továbbá rajta két épületet.

Az internetről megnyitható teljes térképről az is megállapítható, hogy ez a két épület valóban Rábafüzeshez tartozó területen, bár a falutól távol, 2,5 km-re helyezkedett el. (Ezen a térképen „Kaindlzipf” és „Keindlzipf” nevű területek kicsit távolabb, de még Szentgotthárdhoz közel, további három helyen vannak jelölve.)

Továbbá a térképen az is látható, hogy ezektől a házaktól nyugatra a Lapincson volt egy híd, és a Szentgotthárdról jövő út a híd után kétfelé ágazott: az egyik északra Rábakeresztúr (Heiligenkreuz) felé, a másik pedig a két épület érintésével keletre tartott. A térképen látható világoskék területek talán vitatott vagy más okból nem felmért földeket jelenthetnek, így azokon nincsenek térképi információk. A Lapincs-hídon átjövő út is ilyen területen ágazott el, emiatt ezen a területen nem ábrázolták azt/azokat. (Felhívom a figyelmet, hogy a térképen láthatók a környékbeli falvak (sőt az egész ország!) ingatlanjainak házszámai és parcellázott földjeinek nyilvántartási számai, valamint a földek tulajdonosainak/bérlőinek (?) nevei. Nagyon érdekes lehet ezek tanulmányozása, kutatása. Ismerős családnevek vannak köztük.) (5.)

5.) A Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik Katonai Felmérés (1:25000) nevű térképen már látszik az 1872-re elkészült vasút.

A térképen már csak egy helyen van jelölve „Keindlzipf” nevű terület, mégpedig a vasút, a Lapincs és a Rába között. A térkép ugyanitt feltűnteti a „Kolompos W.H.” (W.H. - Wirthaus = fogadó, vendéglő) nevet is. Látható, hogy az egyetlen északra, Rábakeresztúrra tartó út (azaz a régi Keresztúri út) a vasutat a Kolompos vendéglő közelében keresztezi. (A térképen a közelben látható két „Wh.” felirat jelentése nem vendéglő, hanem: Wachhaus = vasúti őrház.) (6.)

6.) A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára Szentgotthárdra vonatkozó oldalán egy érdekes listát láthatunk a település nevének időbeli változásairól, illetve a különböző településrészeinek neveiről a hozzájuk kapcsolódó hivatalos dátummal. Ezen a listán 1937. évi megjelöléssel szerepel a Nagykolompos településrész neve. Tehát Nagykolompos 1937-ben Szentgotthárd része lett. Sőt az összes településrész közül azt csatolták elsőként hozzá. (7.)

7.) A Magyarország Katonai Felmérése (1941) térképen a trianoni országhatár is fel van tűntetve, és a térképen már Nagykolompos a terület neve.

Itt már két északra induló út van külön-külön vasúti kereszteződéssel: az egyik a Rábakeresztúrra menő régi, a másik a Rábafüzesre menő új út. Az előbbi út határkeresztezését Kránitz József az 1981. évi Szentgotthárd c. könyv 324. oldalán Kolompos közúti átkelőnek nevezi. Az utóbbi, Rábafüzesre tartó új út induló szakasza az akkori Erdélyi utca (mai Május 1. út). (Megjegyzés: Mivel Trianon óta Rábakeresztúr Ausztriához, Rábafüzes Magyarországhoz tartozik, létesíteni kellett egy Szentgotthárdról észak felé kivezető új utat. Ez lett a Rábafüzest Szentgotthárddal összekötő egyenes út.) (8.)

A vendéglő

8.) A fenti 3.) pontban, azaz a Burgenland Bunch honlapon leírtak alapján 1858-ban már feltehetően volt vendéglő a területen: valószínűleg a fenti listában is olvasható és a (5.) forrás térképén is megjelenő „169” házszámú két épület közül a nagyobbikban.

9.) Egy szentgotthárdi forrás 1898-ban közli, hogy a „Szent-gotthárdi kisdedóvoda évzáró ünnepélyét követő napon 1898. évi július hó 10-én a Nagykolompos vendéglő kerti helyiségében táncmulatságot rendez”. Ezek szerint akkor Szentgotthárdnak ez egy kedvelt és elfogadott vendéglője volt. (9.)

10.) Egy Lang Jenő által Szentgotthárdon kiadott, 1905-re datált képeslapon látható a vendéglő fotója. Ez a fotó a támpont a vendéglő épületének alábbi pontos beazonosításához. (10.)

11.) Az Állatvédelem folyóirat 1908. októberi száma a 7. oldalon ismerteti, hogy a „Szentgotthárd és Vidéke madárvédelmi viszonyairól, az á. v. egyesület érdekes és kimerítő jelentést küldött a Magyar Ornithológiai Központhoz”. E beszámolóban megemlítik a „Nagykolompos pompás hársait”. Ezek a hársak láthatók a fenti képeslapon is. (A folyóiratban a Szentgotthárdi Állatvédő Egyesület munkájáról két rövid és érdekes beszámoló is található.) (11.)

 12.) Az alábbi 1967. évi fekete-fehér légifotón Szentgotthárdnak a Lapincs, a vasút és a Május 1. út által bezárt területén láthatunk egy piros körrel megjelölt épületet.

A következő két képen ezt az épületet felnagyítva, és egyik majd a másik oldalára kissé rálátva mutatjuk:

Az ezeken a légifotókon látható épület véleményem szerint azonos a Nagykolompos vendéglőnek a fenti képeslapon megjelenő épületével. A közben eltelt 60 év alatt lehetett ugyan némi átépítés, hiszen funkcióváltás történt, de a hasonlóság egyértelműen fennáll. Még a hatalmas hársfák is jól láthatók. Szerintem a korábbi Nagykolompos vendéglő épületéből lett kialakítva a későbbi határőr laktanya. A légifotókon látható továbbá az az út is, amely a vendéglő előtt elhaladva tovább ment a vasút felé az annak túloldalán lévő bakterházig. Utána már a határsáv következett, illetve azon túl, osztrák területen a régi rábakeresztúri út folytatódott tovább. (12.)

Összegezés

A fentiek alapján úgy vélem, hogy Szentgotthárd valamikori hivatalos, Nagykolompos nevű településrésze szűkebb értelemben a Lapincs, a vasút és az akkori Erdélyi utca (ma Május 1. út) által bezárt terület volt. Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy a Kolompos név alatt a gotthárdiak nagyobb területet értenek.

Továbbá elmondható, hogy a Nagykolompos vendéglő annak idején a Szentgotthárdról a Lapincson át északi irányba, Rábakeresztúrra induló út mentén, akkor még valószínűleg rábafüzesi, de ma már szentgotthárdi területen épült, és az épülete azonos volt a mellékelt 1967. évi légifotókon jelölt Május 1. úti épülettel, amelyben később a határőr laktanya is volt.

Végül nézzük meg egy színes műholdképen, hogyan nézett ki a terület 2012-ben. A régi vendéglő/laktanya épület helyén új épületben egy gondozó otthon található. (13.)

Budapest, 2022.10.31. 

Források:

(1.) A 2020. május 29-i bejegyzés a Szentgotthárd és térsége régen oldalon a Nagykolompos vendéglőről: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2877069245743980&set=gm.567815127096399

(2.) Szentgotthárd térképe 1786-ból. A térképet Kenedics József Vas vármegyei mérnök és térképész készítette. (Letöltve: 2022.10.12.)
https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/4582/view/?bbox=-1836%2C-6796%2C15384%2C-191

(3.) Vass vármegyei Rába folyásnak rajzolattya, 1833. térkép. (Letöltve: 2022.10.28.)
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/29353/view/?pg=2&bbox=2804%2C-4934%2C8736%2C-1632

(4.) Burgenland Bunch nevű honlap Rábafüzes (Raabfidisch) házainak és háztulajdonosainak 1856-1858. évi listája. (Letöltve: 2022.10.05.)
https://www.the-burgenland-bunch.org/HouseList/HUvas/Raabfidisch.htm

(5) Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) (Letöltve: 2022.10.05.)
https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1810278.6669131008%2C5934700.628284888%2C1814050.3565275476%2C5935992.891794335

(6.) Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik Katonai Felmérés (1:25000) (Letöltve: 2022.10.09.) 
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey25000/?bbox=1808883.866855383%2C5933705.833929967%2C1816427.2460842761%2C5936290.360948859&map-list=1&layers=129

(7.) Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, Szentgotthárdra vonatkozó oldal (Letöltve: 2022.10.02.)
https://adt.arcanum.com/hu/view/MoTortStatHelysegnevTar_04/?pg=299&layout=s&query=nagykolompos

(8.) Magyarország Katonai Felmérése (1941) (Letöltve: 2022.10.09.)
https://maps.arcanum.com/hu/map/hungary1941/?bbox=1808089.2938963235%2C5932811.82928846%2C1820156.7897368455%2C5936948.983444396&map-list=1&layers=29

(9.) A Nagykolompos vendéglőben 1898-ban táncmulatságot rendeznek. (Letöltve: 2022.10.08.)
https://www.c3.hu/~szia/ghirek/gh9c.htm

(10.) A Nagykolompos vendéglő 1905. évi képeslapja (Letöltve: 2022.10.05.)
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/1883999/discover?rpp=10&filtertype_0=subject&filtertype_1=subject&filtertype_2=dateIssued&filter_relational_operator_1=equals&filtertype_3=facetSource&filter_relational_operator_0=equals&filtertype_4=dateIssued&filter_2=1905&filter_relational_operator_3=equals&filtertype_5=subject&filter_1=k%C3%BCls%C5%91+%C3%A9p%C3%BCletr%C3%A9sz&filter_relational_operator_2=equals&filter_0=Szentgotth%C3%A1rd&filter_relational_operator_5=equals&filter_relational_operator_4=equals&filter_5=utcak%C3%A9p&filter_4=%5B1900+TO+1909%5D&filter_3=OSZK+Plak%C3%A1t-+%C3%A9s+Kisnyomtatv%C3%A1nyt%C3%A1r&filtertype=subject&filter_relational_operator=equals&filter=vend%C3%A9gl%C5%91

(11.) Az Állatvédelem folyóirat 1908. októberi száma (Letöltve: 2022.10.11.)
https://docplayer.hu/18897244-A-l-l-a-t-v-e-d-e-l-e-m.html

(12.) Szentgotthárd 1967. évi légifotók.  (Letöltve: 2020.03.14.)
https://www.fentrol.hu/hu/

(13.) 2012. évi műholdkép. Forrás: Google Earth (Letöltve: 2022.10.12.)

 

 

Eseménynaptár

05
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
HATALMI ARCOK - A Szomszédnéni Produkciós Iroda új előadása   Mi történne, ha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak?

07
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Ikon kiállítás Alkotók:Herendi Zsolt , Szatmári MagdolnaNázáreti Ikon Műhely- Malika Nővér A kiállítást megnyitja és méltatja:Dr. Székely János Megyéspüspök

12
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Gotthárdiak a nagyvilágban. Ismeretterjesztő előadás.Tajvani kalandozásunkElőadók: Bana-Kis Diána és Bana

15
dec.
Szentgotthárd, Színház környéke
-
Szentgotthárd
A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesületés a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettisztelettel

16
dec.
Szentgotthárd, Nagyboldogasszony templom
-
Szentgotthárd
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd 14. alkalommal szervezi meg az Éjszakai